Recordatori resum anual Fotovoltaica

L’article 6.4 del Decret 308/1996, de 2 de setembre, pel qual s'estableix el procediment administratiu per a l'autorització de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica en règim especial determina que els titulars de les instal·lacions inscrites en el registre d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica (RIPRE) o els seus explotadors hauran de trametre, durant el primer trimestre de cada any, una memòria de l'any immediatament anterior a l’Administració energètica de Catalunya.

 L’article 8 del Reial Decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració y residus, determina, per als titulars de les instal·lacions incloses dins de l’àmbit d’aplicació del Reial Decret, l’obligació de presentar informació sobre la instal·lació. Per ordre del Ministre d’Indústria, Energia i Turisme s’establirà el contingut e informació a enviar, la seva periodicitat, així com els procediments de remissió.

 La Disposició transitòria tercera recull, mentre no es publica l’ordre esmentada, la documentació que els titulars i explotadors de les instal·lacions amb règim retributiu específic han de remetre per via electrònica a l’organisme encarregat de realitzar la liquidació i a l’òrgan que va autoritzar la instal·lació abans del 31 de març de cada any.

 Us informem que podeu trobar el model d’imprès, Memòria anual, en format Microsoft Office Excel i les indicacions per a omplir-lo a la Web de Canal Empresa seguint la següent ruta: 

 Inici  > Tràmits i formularis  > Formularis  > Energia  > Energies renovables i alternatives  > Producció d'energia elèctrica

 O en l’enllaç següent:

 http://canalempresaweb.gencat.cat/ca/04_tramits_i_formularis/formularis/energia/energies_renovables_i_alternatives/produccio_d_energia_electrica_en_regim_especial_energies_alternatives/

 Durant el primer trimestre de l’any 2015, i només en cas que encara no l’hagueu presentat, cal que trameteu l’arxiu degudament emplenat amb les dades del període comprès entre l’1.01.2014 i el 31.12.2014 junt amb la documentació que recull la Disposició transitòria tercera, en cas que correspongui, a l’adreça de correu electrònic:

         regimespecial.emo@gencat.cat

 Cal que indiqueu a l’assumpte que es tracta de MEMÒRIA ANUAL, l’any al qual correspon i el número de registre RIPRE autonòmic de la instal·lació. Al nom de l’arxiu heu de substituir XXX pel número de registre RIPRE autonòmic de la instal·lació. Per exemple, si la instal·lació té el número de RIPRE 6789, el fitxer a retornar haurà de tenir el nom:

         Memo2014_RIPRE_6789.xls

 Per a qualsevol aclariment podeu contactar amb la senyora Pilar Nadal al número de telèfon 934 849 472 o a la bústia de correu electrònic:  pnadalm@gencat.cat