La Normativa Legal vigent permet l'Autoconsum Fotovoltaic

LA NORMATIVA LEGAL VIGENT PERMET L'AUTOCONSUM

A partir de l'aprovació del Reial Decret 1699/2011 sobre la regulació d'instal·lacions de generació de petita potència i davant l'incompliment indicat en aquest decret de regular l'autoconsum amb balanç net ; diferents comunitats autònomes van iniciar un procés d'anàlisi i finalment regulació del procés de legalització d'instal·lacions fotovoltaiques connectades a xarxa per a autoconsum amb injecció zero a la xarxa de distribució .

Aragó i la Rioja publicar instruccions tècniques mentre País Basc , Navarra , Catalunya i Madrid han optat per fer públic que accepten la tramitació d'aquestes instal·lacions sota la interpretació de la Instrucció Tècnica 40 BT del Reglament Electrotècnic ja que al no injectar a la xarxa els excedents energètics , aquestes instal·lacions poden ser considerades com instal·lacions generadores assistides per xarxa que en no injectar no requereixen ser registrades en règim especial .

D'aquesta manera , no és d'aplicació la tramitació requerida per a una instal·lació generadora en Règim Especial sinó com una simple modificació d’una instal·lació de consum amb autoconsum associat segons el REBT.

La llei de reforma del sector elèctric , aprovada al desembre 2013, indica que les instal·lacions fotovoltaiques a autoconsum podran estar associades a un consumidor d'energia , a un productor en règim especial o un projecte de subministrament amb línia dedicada .

Aquesta tipologia d'instal·lacions hauran de, en un futur, ser registrades en el moment en què s'aprovi i reguli la creació del registre d'instal•lacions en autoconsum i tindran l'obligació de satisfer les obligacions administratives que al llarg del temps del seu funcionament l'administració defineixi .
 
 
El procés de legalització d'una instal·lació d'energia solar fotovoltaica per a autoconsum amb injecció zero és el mateix que el procés per legalitzar qualsevol instal·lació receptora. Bàsicament, consta de la presentació de la documentació tècnica de la instal·lació davant d'una entitat de control. Després de comprovar la correcció de la documentació , l'entitat registra i segella la còpia de l'interessat que acredita que el sistema ha estat legalitzat .