Aclariments al model 513 i el model 560

En relació a les consultes que ens han realitzat en els últims dies referents al model 513 i el model 560, els hi enviem els següents aclariments que ens han facilitat els nostres assessors fiscals:

 ü  Model 513:

 Com a conseqüència de l’aprovació de la Ordre HAP/2489/2014, de 29 de desembre per la que s’estableix l’estructura i el funcionament del cens d’obligats tributaris per l’Impost Especial sobre l’Electricitat i s’aprova el model 560, queda derogat el model 513 “Impost sobre l’Electricitat Declaració anual d’activitat” amb efectes 1 d’abril de 2015.

 Per tant, per la declaració de l’ “Impost sobre l’electricitat consumida”  corresponent a l’exercici 2014, s’utilitzarà el Model 513 com fins ara, finalitzant el termini de presentació el pròxim 31 de març de 2015,

 En relació a la complementació del mateix:

 -          D’acord amb l’establert en l’art. 95 de la Llei d’Impostos Especials, la meritació de l’impost es produeix en el moment en que resulta exigible la part del preu corresponent a l’energia elèctrica subministrada. Tot i això, al ser l’últim any que s’ha de presentar el model, des de l’Agència Tributària ens han informat que també s’hauran d’incloure les factures emeses el 2015 corresponents al període de facturació de 2014.

 -          En quant a si es declaren les liquidacions provisionals o bé les definitives: a aquest respecte, la Direcció General de Tributs en la Consulta Vinculant V2737-13 estableix que en els casos en que a la data de presentació del model no estigui determinat l’import final percebut per l’energia elèctrica venuda, hauran de declarar-se els imports provisionals sense perjudici de que amb posterioritat, una vegada conegut l’import definitiu, s’hagi de presentar una declaració complementaria o substitutiva del model 513. En aquest sentit, la DGT especifica que no serà necessari realitzar 11 declaracions complementaries, corresponents a cada una de les liquidacions provisionals, sinó que serà suficient en realitzar una declaració complementària quan es realitzi la liquidació definitiva.

ü  Model 560 i tramitació de CAE a CIE:

 D’acord a la disposició addicional primera de la citada resolució, aquells obligats a sol·licitar la inscripció en el registre territorial que a 31 de desembre de 2014 fossin titulars d’un codi d’activitat i d’establiment (CAE) en l’impost sobre l’Electricitat, l’Agència Estatal d’Administració Tributària transformarà d’ofici els codis CAE en l’impost sobre l’Electricitat en codis CIE, donant efecte a aquests últims des del 1 de gener de 2015. Així mateix, aquells titulars d’un CAE en l’Impost sobre Electricitat a 31 de desembre de 2014 amb clau d’activitat “L0” o “L1” i passin a ser a partir del 1 de gener de 2015 contribuents en l’Impost Especial sobre Electricitat, hauran de sol·licitar un CIE amb clau d’activitat “LC”, sense perjudici del que està establert en el punt anterior.

 

A continuació detallem la subjecció o,  en el seu cas, la no subjecció a l’Impost Especial sobre l’Electricitat (IEE), així com en quina situació s’enquadraria l’activitat, a efectes de tramitar la conversió del CAE a CIE, en funció de les diferents modalitats de consum realitzades per els productors d’energia elèctrica d’aquella electricitat generada per ells mateixos:

 1.       Consum corresponent a generadors de potència total inferior a 100 kW: NO SUBJECTE al IEE:

a.       No tenen la obligació de presentar el modelo 560.

b.      Als efectes de tramitar la conversió del CAE a CIE, hauran d’informar la situació G- Si no es considera contribuent ni beneficiari de cap de les exempcions previstes i complimentar l’Annex III. De tal manera que es procedirà a donar de baixa en el Registre territorial.

2.       Consum corresponent a generadors de potència total superior a 100 kW: SUBJECTE al IEE Existeix obligació de presentar el model 560.

a.       Es tracta d’energia elèctrica consumida pels titulares de les instal·lacions de producció d’ energia elèctrica acollides al règim retributiu específic conforme a la normativa sectorial : EXEMPT de IEE:

                                                               i.      Ha de presentar el model 560 amb quota zero.

                                                             ii.      Als efectes de tramitar la conversió de CAE a CIE hauran d’informar la situació D- Beneficiari que s’acull a la exempcióper energia elèctrica consumida pels titulars de les instal·lacions de producció acollides al règim retributiu específic conforme a la legislació sectorial. I hauran de complimentar l’Annex II aportant la següent documentació:

-          Descripció de l’activitat i en el seu cas, de la instal·lació por la que es sol·licita la inscripció.

-          Autoritzacions normatives del sector elèctric.

-          Documentació acreditativa de la representació.

 

b.      No es tracta de titulars de instal·lacions de producció denergia elèctrica acollides al règim retributiu específic:

                                                               i.      Si l’energia elèctrica és consumida en les instal·lacions de producció, transport i distribució denergia elèctrica per la realització exclusiva d’aquestes activitats: EXEMPT de IEE:

1.       S’ha de presentar el modelo 560 amb quota zero.

2.       Als efectes de tramitar la conversió del CAE a CIE, hauran d’informar la situació E- Beneficiari que s’acull a la exempció per lenergia elèctrica consumida en las instal·lacions de producció, transport, distribució denergia elèctrica per la realització exclusiva d’aquestes activitats. Hauran de complimentar l’Annex II aportant la següent documentació:

o   Descripció de l’activitat i en el seu cas, de la instal·lació per la que se sol·licita la inscripció.

o   Autoritzacions normatives del sector elèctric.

o   Documentació acreditativa de la representació.

                                                             ii.      Si l’energia elèctrica és destinada al consum propi o bé a la realització dactivitatsdiferents de les mencionades anteriorment: SUBJECTE al IEE:

1.       Ha de presentar el model 560.

2.       Als efectes de tramitar la conversió del CAE a CIE, hauran d’informar la situació B- Contribuent per consumir energia generada por ells mateixos. Hauran de complimentar l’Annex I i hauran d’aportar la següent documentació:

o   Descripció de l’activitat i en el seu cas, de la instal·lació por la que es sol·licita la inscripció.

o   Autoritzacions normatives del sector elèctric.

o   Documentació acreditativa de la representació.

 

 

 

Termini de presentació del model 560:

Pel que fa al termini de presentació, amb caràcter general, s’estableix la obligació de presentar el model amb caràcter trimestral.

No obstant, en el cas de contribuents que liquidin l’IVA amb caràcter mensual, s’estableix la obligació mensual.

La obligació anual únicament es contempla en el supòsit previst en l’article 96.3 de la LIIEE, és a dir en el cas de subministraments d’electricitat en els que s’ha repercutit incorrectament l’IEE com a conseqüència d’una no subjecció, exempció o d’una reducció per no haver comunicat al subministrador les dades exactes de la regularització.